FlightRADAR
flight.jpg
TŁUMACZ
LITURGIA
GALERIA FOTO

Kartka z kalendarza
POGODA

CARITAS

STATUT PARAFIALNEGO ZESPOŁU  CARITAS

PRZY PARAFII  pw.  św. Stanisława Biskupa w Rosku


PODSTAWY  PRAWNE
1. Podstawę formalnoprawną dla powołania Parafialnego Zespołu CARITAS  stanowi Statut CARITAS Archidiecezji Poznańskiej z dnia 29.05 2008 roku.  Parafialny Zespól CARITAS, zwany dalej Zespołem, działa na zasadzie postanowień art. 19-33 ww. Statutu CARITAS.

2. Parafialny Zespół CARITAS jest podstawową jednostką CARITAS Archidiecezji Poznańskiej.

3. Sposób powołania Zespołu, jego zadania i działanie opisane są również w Instrukcji Konferencji Episkopatu Polski o Pracy Chary­tatywnej w Parafiach z 18.03.2002roku.

4. Powstałe na terenie Parafii Zespoły są własnością CARITAS lub parafii, jako osób prawnych. Posługują się pieczątką parafialną lub pieczątką CARITAS Archidiecezji Poznańskiej (art. 32 Statutu).

5. W parafiach, w których Zespół CARITAS nie został dotychczas powołany, grupa parafian (może to być dotychczasowy zespół cha­rytatywny) z inicjatywy księdza proboszcza tworzy taki Zespół, po zapoznaniu się z niniejszą Instrukcją.

ZASADY DZIAŁANIA
l. Celem Zespołu jest niesienie pomocy poszczególnym osobom (rodzinom), zamieszkałym na terenie parafii, bez względu na ich wyznanie i przekonania.
2. Realizacja tego celu stawia przed Zespołem następujące podstawowe zadania:
a) mobilizowanie wspólnoty parafialnej do wspierania działal­ności charytatywnej ofiarami, czynem i modlitwą,
b) zbieranie informacji o potrzebujących wsparcia i rozpozna­wanie zasadności zgłoszeń.
3. Zespól obejmuje swoim działaniem:
a) potrzebujące opieki osoby samotne, starsze, chore, niepeł­nosprawne,
b) rodziny wielodzietne żyjące w ubóstwie,
c) osoby ubogie, samotnie wychowujące dzieci,
d) ludzi uzależnionych: alkoholików, narkomanów,
e) osoby przeżywające inne trudności.
4. Zespół, działając w duchu wiary i modlitwy, dokłada starań, aby parafia stała się prawdziwą wspólnotą miłości. W tym celu:
a) uroczyście obchodzi święta związane z miłosierdziem chrze­ścijańskim: Święto Miłosierdzia Bożego (w II Niedzielę Wiel­kanocy), bł. Urszuli Ledóchowskiej (29 maja), św. Antoniego (13 czerwca), św. Brata Alberta (l 7 czerwca), NMP Matki Kościoła, św. Wincentego a Paulo (27 września), św. Szcze­pana (26 grudnia),
b) swoim przykładem zachęcają wiernych do modlitwy za żywych i umarłych, do praktykowania wzajemnego przebaczenia oraz do pełnienia innych uczynków miłosierdzia co do duszy i co do ciała,
c) kultywują parafialne i rodzinne zwyczaje charytatywne, np. Tydzień Miłosierdzia, Dzień Chorych, Dzień Seniora, św. Mi­kołaja, itp.

ZARZĄD ZESPOŁU


l. Zarząd Parafialnego Zespołu CARITAS  w Rosku stanowią:
a) przewodniczący ks. proboszcz -  Jakub Turek
b) zastępca – 
c) sekretarz – 
d) skarbnik – 

CZŁONKOWIE ZESPOŁU


1. Członkami Zespołu są parafianie, włączający się w jego działalność przez złożenie  deklaracji:
a) członka czynnego:
b) członka wspierającego:


2. Członkowie czynni realizują działalność charytatywną w bezpośred­nich kontaktach z osobami potrzebującymi pomocy lub sprawują funkcje organizacyjne w Zarządzie. Pracę swoją wykonują społecz­nie. Obowiązuje ich w sumieniu dyskrecja w odniesieniu do osób, którym udzielana jest pomoc.


3. Członkowie wspierający świadczą  pomoc w postaci usług.

ORGANIZACJA DZIAŁALNOŚCI CHARYTATYWNEJ


l. Działalność charytatywna organizowana jest przez:
a) pomoc materialną,
b) pomoc opiekuńczo-usługową,
c) wsparcie duchowe,
d) akcje charytatywne,                                                                                                             
e) przekazywanie żywności z PEAD.

2.Pomoc materialna udzielana jest w formie:
a) wsparcia finansowego, przyznawanego  w po­staci zakupionych artykułów żywnościowych, szkolnych, itp.
b) darów rzeczowych.


3. Pomoc opiekuńczo-usługową realizowana jest przez odwiedzanie osób starszych, samotnych w celu udzielania pomocy przy wyko­nywaniu różnych czynności domowych.


4. Wsparcie duchowe realizowane jest przez odwiedziny, nawiązanie rozmowa, wspólną modlitwę, ewangelizację, pomoc w dotarciu do kościoła itp.


5. Akcje charytatywne związane z umożliwieniem dzieciom z ubogich rodzin udziału w wypoczynku letnim (np. koloniach), starszym, cho­rym i niepełnosprawnym w rekolekcjach, przygotowaniem paczek świątecznych, organizowaniem  "Dnia Chorych" itp.


6. Zespół ewidencjonuje osoby potrzebujące pomocy na podstawie:
a) osobistych zgłoszeń tych osób,
b) zgłoszeń dokonanych przez inne osoby (krewnych, sąsiadów, przypadkowych obserwatorów),
c) informacji przekazywanych przez kapłanów z wizyt duszpas­terskich (kolęda, odwiedziny chorych),
d) rozeznania prowadzonego przez członków Zespołu we współ­pracy z opieką społeczną.


7. Zespół dokumentuje swoją działalność przez prowadzenie kartotek osób potrzebujących, protokołów spotkań, kroniki, ewidencji otrzy­mywanych darów i ofiar oraz innych ksiąg i dokumentów. Dokumentacja ta pozostaje do wyłącznego wglądu władz  kościelnych.


8. Zespół przedstawia swoją działalność w okresowym lub rocznym sprawozdaniu, a w razie konieczności na każdą prośbę Dyrektora CARITAS Archidiecezji Poznańskiej.

ŚRODKI   FINANSOWE ZESPOŁU
1. Środki finansowe na pomoc potrzebującym pochodzą z:
-  ofiar składanych do skarbony św. Antoniego,
-  dotacji przekazywanych przez osoby fizyczne lub prawne,
-  zbiórek przykościelnych, organizowanych poza zbiórkami ogólnodiecezjalnymi na    CARITAS,
-  innych źródeł.


2. Dary rzeczowe, przekazywane przez parafian, itp.

 

Strona Caritas Archidiecezji Poznańskiej: http://www.caritaspoznan.pl 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
l. Zespół rozpoczął swoją działalność po zgłoszeniu przez Księdza Proboszcza i zatwierdzeniu przez Księdza Dyrektora CARITAS Archidiecezji Poznańskiej.

 
  Parafia pw. św. Stanisława Biskupa w Rosku